Ana Sayfa
  • Meral Trafo ve Transformatör

    Meral Trafo, 50 y?l? a?k?n birikimi ile sektöründeki ilk y?llardan itibaren çal??malar?n? en yüksek kalite, ekonomi, i? güvenli?i ve ko?ulsuz mü?teri memnuniyeti kriterlerini göz önüne al?p sürekli artan kaliteli hizmet anlay??? zaman içinde daha da geli?tirerek yüzlerce mü?terisine günümüzde de ayn? anlay?? ve vizyon ile hizmet etmektedir.
  • Arıza Tespiti ve Giderilmesi

    Meral Trafo olarak Transformatörlerde ve O.G. / Y.G. cihazlar?nda olu?abilecek ar?zalar?n yerinde mobil test cihazlar?yla veya atölyelerimizde tespiti, ar?zalar?n giderilmesi, kablo testleri, sarg? testleri, ya? testleri, parafudur testleri, trafo ar?zalar?n?n giderilmesi devreye al?nmas? ve montaj gibi hizmetlerin tamam? atölyelerimizde veya yerinde tecrübeli ekibimiz taraf?ndan yap?labilmektedir.
  • Termal Görüntüleme Tekniği

    Enerji hatlar?, gerilim panolar? ve trafolarda uygulanan en etkili kestirimci yöntemi Termal görüntüleme tekni?idir. Meral Trafo bulundurdu?u son teknoloji donan?mlar sayesinde kontak gev?eklikleri ve ak?m problemlerin do?ru olarak tespit eder. Yang?n riskleri ve çal??an ekipmanlarda olu?abilecek çok önemli elektriksel ar?zalar?n olu?mas?ndan önce al?nan bu önemler Meral Tarfo taraf?ndan detayl? çal??malar e?li?inde gerçekle?tirilir.

TRANSFORMATÖR SARIMI

Firmam?zda 50-1600KVA aras? güçlerde güç ve da??t?m trafolar?n?n (A.G. / O.G. / Y.G.) sar?m? ,gerilim de?i?tirilmesi,f?r?n kurutulmas?,bak?m ve testleri yap?lmakta olup sipari?e göre çe?itli özel trafo imalatlar? da mü?terilerimize verdi?imiz hizmetler aras?nda yer almaktad?r.


-kuru tip tamirat?
-kuru tip izolasyon tamirat?.
-galet sarg?l?(simit)trafo.
-ar?zal? trafo.
-ar?zal? regüle trafo içi.
-trafo kesit ve kazan
-kuru tip kesit. 
-A.G. ve O.G. k?sa devre ar?zas?.

 

TRANSFORMATÖR VE O.G./Y.G. ?ALT BAKIMLARI(YER?NDE)


Trafoya uygulanan önleyici/koruyucu bak?mlar ve saha testleri;


1)-Transformatör ya??n?n vakum alt?nda tretman edilmesi (1 mikron a kadar tortu temizli?i ve 5 ppm e kadar su miktar?n?n dü?ürülmesi)

2)-Sarg? izolasyon testi ve (5 Kv Diagnostik test) P.I. ç?kart?lmas?.
   YG-Tank izolasyon de?eri
   YG-AG izolasyon de?eri
   AG-Tank izolasyon de?eri

3)-Sarg? dirençlerinin Ölçümü

4)-Dönü?türme oran testi ve vektör gurubu tayini.

5)-Bucholz röle testi

6)-Ya? ve sarg? s?cakl?k termometresi testi

7)-Contalar?n kontrolü ve conta de?i?imleri (o,j,m,n conta de?i?imleri)

8)-Silikagel kontrolü ve de?i?imi (kobalt maddesi içermeyen silikagel ile)

9)-Transformatör ya? seviye kontrolü

10)-Bu?ing ve bara ba?lant?lar?n?n uygun standartlarda Tork anahtar ile kontrolü


11)-Bu?ing ve epoksi malzeme yüzeylerinin 70Kv. dayan?ml? micron-G kaplanmas?

12)-Transformatörden ya? numunesi al?nmas? ve testlerden geçirilmesi.
Transformatör ya??na uygulanan fiziksel ,kimyasal ve elektriksel testler;
 -Ya? di elektrik dayan?m testi. (ASTM-D 877)
 -Ya? asidite testi. (ASTM-D 974)
 -Ya? iç yüzey gerilimi testi. (ASTM-D 971)
 -Ya? su miktar? testi. (ASTM-D 1533)
 -Ya? renk skala tayini. (ASTM-D 1500)

13)-Yap?lan bu i?lerin raporlanmas? önlayici bak?m faaliyetlerinin belirlenmesi.
 -Agresa Tretman ve test
 -Direkte parafudur uygulamas?
 -Toz temizli?i
 -Trafonun yerinde aç?lmas?
 -Ya? doldurma ve bo?altma i?lemi
 -Yerinde ya? tretman?
 -Yerinde ya? testleri
 -Bu?inglerin micron-G kaplanmas?


TRANSFORMATÖR SARIMI

Firmam?zda 50-1600KVA aras? güçlerde güç ve da??t?m trafolar?n?n (A.G. / O.G. / Y.G.) sar?m? ,gerilim de?i?tirilmesi,f?r?n kurutulmas?,bak?m ve testleri yap?lmakta olup sipari?e göre çe?itli özel trafo imalatlar? da mü?terilerimize verdi?imiz hizmetler aras?nda yer almaktad?r.


-kuru tip tamirat?
-kuru tip izolasyon tamirat?.
-galet sarg?l?(simit)trafo.
-ar?zal? trafo.
-ar?zal? regüle trafo içi.
-trafo kesit ve kazan
-kuru tip kesit. 
-A.G. ve O.G. k?sa devre ar?zas?.

 

TRANSFORMATÖR VE O.G./Y.G. ?ALT BAKIMLARI(YER?NDE)


Trafoya uygulanan önleyici/koruyucu bak?mlar ve saha testleri;


1)-Transformatör ya??n?n vakum alt?nda tretman edilmesi (1 mikron a kadar tortu temizli?i ve 5 ppm e kadar su miktar?n?n dü?ürülmesi)

2)-Sarg? izolasyon testi ve (5 Kv Diagnostik test) P.I. ç?kart?lmas?.
   YG-Tank izolasyon de?eri
   YG-AG izolasyon de?eri
   AG-Tank izolasyon de?eri

3)-Sarg? dirençlerinin Ölçümü

4)-Dönü?türme oran testi ve vektör gurubu tayini.

5)-Bucholz röle testi

6)-Ya? ve sarg? s?cakl?k termometresi testi

7)-Contalar?n kontrolü ve conta de?i?imleri (o,j,m,n conta de?i?imleri)

8)-Silikagel kontrolü ve de?i?imi (kobalt maddesi içermeyen silikagel ile)

9)-Transformatör ya? seviye kontrolü

10)-Bu?ing ve bara ba?lant?lar?n?n uygun standartlarda Tork anahtar ile kontrolü


11)-Bu?ing ve epoksi malzeme yüzeylerinin 70Kv. dayan?ml? micron-G kaplanmas?

12)-Transformatörden ya? numunesi al?nmas? ve testlerden geçirilmesi.
Transformatör ya??na uygulanan fiziksel ,kimyasal ve elektriksel testler;
 -Ya? di elektrik dayan?m testi. (ASTM-D 877)
 -Ya? asidite testi. (ASTM-D 974)
 -Ya? iç yüzey gerilimi testi. (ASTM-D 971)
 -Ya? su miktar? testi. (ASTM-D 1533)
 -Ya? renk skala tayini. (ASTM-D 1500)

13)-Yap?lan bu i?lerin raporlanmas? önlayici bak?m faaliyetlerinin belirlenmesi.
 -Agresa Tretman ve test
 -Direkte parafudur uygulamas?
 -Toz temizli?i
 -Trafonun yerinde aç?lmas?
 -Ya? doldurma ve bo?altma i?lemi
 -Yerinde ya? tretman?
 -Yerinde ya? testleri
 -Bu?inglerin micron-G kaplanmas?